Mapa Drogowa


Mapa Drogowa to swoista strategia dotycząca reemigrantów – Opolan, którzy zdecydowali się na powrót do regionu.
Została opracowana przez Uniwersytet Opolski przy współudziale instytucji i środowisk, zainteresowanych zmniejszeniem negatywnych skutków obserwowanego zjawiska. Zawarte w opracowaniu proponowane cele i zakres niezbędnych do przeprowadzenia działań wynika z diagnozy, obrazującej sytuację w regionie.

Mapa-drogowa.pdf

Spis treści:

I. Wprowadzenie
II. Problematyka migracji – charakterystyka demograficzna
III. Problematyka migracji – charakterystyka gospodarcza
IV. Problematyka migracji – charakterystyka socjologicznopsychologiczna
V. Dotychczasowe działania kierowane do reemigrantów
VI.Analiza SWOT w regionie
VII. Cel i główne założenia Mapy Drogowej
VIII. Schemat postępowania w zakresie reemigracji
IX. Zakończenie
X. Załącznik – Instytucje partnerów reemigracji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013
Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski pn. „Wypracowanie metod zmniejszania emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy
dol